Такмичење

100

Прописи о КАМПАЊИ...


Прописи о КАМПАЊИ „Придружите се заједници Даедалус Онлајн и освојите 100 €!“ Члан 1. Организатор кампање: Организатор кампање је компанија S.C. Daedalus New Media Research SRL са седиштем у Букурешту, Кал. Флореаска бр. 169, сектор 2, КУИ: 25606569, регистрован у Трговинском регистру под Ј40 / 6306 / 27.05.2009, рачун RO36INGB0000999902012334, отворен у ING банци, кога заступа Лауренциу Сергие са положајем администратора. Извлачење ће се одржати у складу са одредбама ове уредбе која је обавезна за све учеснике. Организатор задржава право да измени ове прописе.
tombola-lunara

Месечна зомбола


Чл. 1. Организатор:

Приватност

Информације прикупљене из анкета су поверљиве. Сврха анкете путем интернета је прикупљање статистичких података о групама, а не о појединцима. Информације прикупљене на индивидуалном нивоу неће бити доступне јавности на било који начин. Daedalus New Media Research може повремено пружити прикупљене информације другим фирмама за истраживање тржишта, али да их користе у статистичке сврхе и у складу са истим правилима о поверљивости.

УРЕДБА (ЕУ) 2016/679 ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА од 27. априла 2016. О заштити физичких лица у односу на обраду података о личности и о слободном кретању таквих података и о стављању Директиве 95/46/ЕЗ ван снаге (Општа уредба о заштити података)

(текст од значаја за ЕЕП)

ПОГЛАВЉЕ III. Права испитаника

Одељак 2. Информације и приступ подацима о личности

Члан 13. Информације које се пружају ако се подаци о личности прикупљају од лица на које се подаци односе

1. Ако су подаци о личности лица на које се подаци односе прикупљени од лица на које се подаци односе, руковалац приликом прикупљања података о личности том лицу пружа све следеће информације:

(а) идентитет и податке за контакт руковаоца и, уколико је применљиво, представника руковаоца;

(б)податке за контакт овлашћеног лица за заштиту података, уколико је применљиво;

(в) сврхе обраде за које су подаци о личности намењени, као и правни основ за обраду;

(г) ако је обрада заснована на члану 6, став 1, тачка (ђ), легитимне интересе руковаоца или трећег лица;

(д) кориснике или категорије корисника података о личности, уколико постоје;

(ђ) уколико је применљиво, чињеницу да руковалац намерава да пренесе податке о личности трећој земљи или међународној организацији и постојање или непостојање одлуке Комисије о адекватности, односно, у случају преноса из члана 46. или 47. или члана 49, став 1, други подстав, упућивање на примерене или одговарајуће заштитне мере и начине добијања њихове копије или место на којем су стављени на располагање.

2. Поред информација из става 1, руковалац приликом прикупљања података о личности пружа лицу на које се подаци односе следеће додатне информације потребне да би се обезбедила правична и транспарентна обрада:

(а) року којем ће се подаци о личности чувати или, ако то није могуће, критеријуме који су коришћени за одређивање тог рока;

(б) постојање права да се од руковаоца затражи приступ подацима о личности и исправка или брисање података о личности или ограничавање обраде у вези с лицем на које се подаци односе или права на приговор на обраду, као и право на преносивост података;

(в) ако је обрада заснована на члану 6, став 1, тачка (а) или члану 9, став 2, тачка (а), постојање права да се пристанак повуче у било којем тренутку, без утицаја на законитост обраде засноване на пристанку пре повлачења пристанка;

(г) право на подношење притужбе надзорном органу;

(д) информацију о томе да ли је пружање података о личности законска или уговорна обавеза или неопходан услов за закључење уговора, као и да ли лице на које се подаци односе има обавезу да пружи податке о личности и које су могуће последице ако се такви подаци не пруже;

(ђ) постојање аутоматизованог доношења одлука, укључујући и профилисање из члана 22, став 1. и 4. и, барем у тим случајевима, садржајне информације о логици која се користи, као и значај и предвиђене последице такве обраде за лице на које се подаци односе.

3. Ако руковалац намерава даље да обрађује податке о личности у сврху која се разликује од сврхе за коју су подаци о личности прикупљени, руковалац пре те даље обраде пружа лицу на које се подаци односе информације о тој другој сврси и све додатне релевантне информације из става 2.

4. Ставови 1, 2. и 3. се не примењују ако и у мери у којој лице на које се подаци односе већ располаже тим информацијама.

Члан 14. Информације које се пружају ако подаци о личности нису добијени од лица на које се подаци односе

1. Ако подаци о личности нису добијени од лица на које се подаци односе, руковалац пружа следеће информације лицу на које се подаци односе:

(а) идентитет и податке за контакт руковаоца и, уколико је применљиво, представника руковаоца;

(б)податке за контакт овлашћеног лица за заштиту података, уколико је применљиво;

(в) сврхе обраде за које су подаци о личности намењени, као и правну основу за обраду;

(г) категорије података о личности који су у питању;

(д) кориснике или категорије корисника података о личности, уколико постоје;

(ђ) уколико је применљиво, чињеницу да руковалац намерава да пренесе податке о личности трећој земљи или међународној организацији и постојање или непостојање одлуке Комисије о адекватности, или у случају преноса из члана 46. или 47. или члана 49, став 1, други подстав, упућивање на примерене или одговарајуће заштитне мере и начине добијања њихове копије или место на којем су стављени на располагање;

2. Поред информација из става 1, руковалац пружа лицу на које се подаци односе следеће информације потребне да би се обезбедила правична и транспарентна обрада у односу на лице на које се подаци односе:

(а) року којем ће се подаци о личности чувати или, ако то није могуће, критеријуме који су коришћени за одређивање тог рока;

(б) ако је обрада заснована на члану 6, став 1, тачка (ђ), легитимне интересе руковаоца или трећег лица;

(в) постојање права да се од руковаоца затражи приступ подацима о личности и исправка или брисање података о личности или ограничавање обраде у вези с лицем на које се подаци односе и права на приговор на обраду, као и право на преносивост података;

(г) ако је обрада заснована на члану 6, став 1, тачка (а) или члану 9, став 2, тачка (а), постојање права да се пристанак повуче у било ком тренутку, без утицаја на законитост обраде засноване на пристанку пре повлачења пристанка;

(д) право на подношење притужбе надзорном органу;

(ђ) извор података о личности и, према потреби, да ли долазе из јавно доступних извора;

(е) постојање аутоматизованог доношења одлука, укључујући и профилисање из члана 22, став 1. и 4. и, барем у тим случајевима, садржајне информације логици која се користи, као и значај и предвиђене последице такве обраде за лице на које се подаци односе.

3. Руковалац пружа информације из става 1. и 2:

(а) у разумном року након добијања података о личности, а најкасније у року од једног месеца, узимајући у обзир посебне околности обраде података о личности;

(б) ако се подаци о личности користе за комуникацију са лицем на које се подаци односе, најкасније приликом прве комуникације остварене са тим лицем на које се подаци односе; или

(в) ако је предвиђено откривање података другом кориснику, најкасније када се подаци о личности први пут открију.

4. Ако руковалац намерава даље да обрађује податке о личности у сврху која се разликује од сврхе за коју су подаци о личности прикупљени, руковалац пре те даље обраде пружа лицу на које се подаци односе информације о тој другој сврси и све додатне релевантне информације из става 2.

5. Ставови 1. до 4. се не примењују ако и у мери у којој:

(а) лице на које се подаци односе већ поседује те информације;

(б) је пружање таквих информација немогуће или би захтевало несразмерне напоре, посебно за обраде у сврхе архивирања у јавном интересу, у сврхе научног или историјског истраживања или у статистичке сврхе, у складу са условима и мерама заштите из члана 89, став 1. или у ако би обавеза из је става 1. овог члана вероватно онемогућила или озбиљно угрозила остваривање циљева те обраде. У таквим случајевима, руковалац предузима одговарајуће мере за заштиту права и слобода и легитимних интереса лица на које се подаци односе, укључујући и стављање информација на располагање јавности;

(в) је добијање или откривање података изричито прописано правом Уније или правом државе чланице које се примењује на руковаоца, а које предвиђа одговарајуће мере за заштиту легитимних интереса лица на које се подаци односе; или

(г) подаци о личности морају да остану поверљиви у складу с обавезом чувања професионалне тајне коју уређује право Уније или право државе чланице, укључујући и законску обавезу чувања тајне.

Члан 15. Право лица на које се подаци односе на приступ

1. Лице на које се подаци односе има право да добије потврду од руковаоца о томе да ли се обрађују његови подаци о личности и, ако се такви подаци о личности обрађују, има право приступа подацима о личности и следећим информацијама:

(а) сврси обраде;

(б) категоријама података о личности који у питању;

(в) корисницима или категоријама корисника којима су подаци о личности откривени или ће им бити откривени, а посебно корисницима у трећим земљама или међународним организацијама;

(г) уколико је могуће, предвиђеном року у којем ће се подаци о личности чувати или, ако то није могуће, критеријумима који су коришћени за одређивање тог рока;

(д) постојању права да се од руковаоца затражи приступ подацима о личности и исправка или брисање података о личности или ограничавање обраде у вези с лицем на које се подаци односе и права на приговор на обраду;

(ђ) праву на подношење притужбе надзорном органу;

(е) ако се подаци о личности не прикупљају од лица на које се подаци односе, свакој доступној информацији о њиховом извору;

(ж) постојању аутоматизованог доношења одлука, укључујући и профилисање из члана 22, став 1. и 4. и, барем у тим случајевима, садржајне информације логици која се користи, као и значај и предвиђене последице такве обраде за лице на које се подаци односе.

2. Ако се подаци о личности преносе у трећу земљу или међународну организацију, лице на које се подаци односе има право да буде информисано о одговарајућим мерама заштите у складу са чланом 46. које се односе на пренос.

3. Руковалац обезбеђује копију података о личности који се обрађују. За све додатне копије које затражи лице на које се подаци односе руковалац може наплатити прихватљиву накнаду на основу административних трошкова. Ако лице на које се подаци односе поднесе захтев електронским путем и ако лице на које се подаци односе не захтева другачије, информације се пружају у уобичајеном електронском облику.

4. Право на добијање копије из става 3. не сме негативно да утиче на права и слободе других.

Одељак 3. Исправка и брисање

Члан 16. Право на исправку

Лице на које се подаци односе има право да му руковалац без непотребног одлагања омогући исправку нетачних података о личности који се на њега односе. Узимајући у обзир сврхе обраде, лице на које се подаци односе има право да допуни непотпуне податке о личности, између осталог давањем додатне изјаве.

Члан 17. Право на брисање („право на заборав”)

1. Лице на које се подаци односе има право да му руковалац без непотребног одлагања омогући брисање података о личности који се на њега односе, а руковалац има обавезу да обрише податке о личности без непотребног одлагања, ако је испуњен један од следећих услова:

(а) подаци о личности више нису неопходни за сврхе у које су прикупљени или на други начин обрађени;

(б) лице на које се подаци односе је повукло пристанак на којем је обрада заснована у складу са чланом 6, став 1, тачка (а) или чланом 9, став 2, тачка (а) и ако не постоји друга правна основа за обраду;

(в) лице на које се подаци односе је уложило приговор на обраду у складу са чланом 21, став 1. и не постоје преовлађујући законски разлози за обраду, или је лице на које се подаци односе уложило приговор на обраду у складу са чланом 21, став 2;

(г) подаци о личности су незаконито обрађени;

(д) подаци о личности морају да буду обрисани ради поступања у складу са законском обавезом према праву Уније или праву државе чланице које се примењује на руковаоца;

(ђ) подаци о личности су прикупљени у вези с понудом услуга информационог друштва из члана 8, став 1.

2. Ако је руковалац јавно објавио податке о личности и дужан је да у складу са ставом 1. те податке о личности обрише, узимајући у обзир доступну технологију и трошкове спровођења, руковалац предузима прихватљиве мере, укључујући и техничке мере, да би обавестио руковаоце података који обрађују податке о личности да је лице на које се подаци односе затражило од тих руковалаца података да обришу све линкове до њих или копију или реконструкцију тих података о личности.

3. Ставови 1. и 2. се не примењују ако је обрада неопходна:

(а) ради остваривања права на слободу изражавања и информисања;

(б) ради поштовања законске обавезе којом се захтева обрада у праву Уније или праву државе чланице које се примењује на руковаоца или ради извршења задатка који се обавља у јавном интересу или у оквиру извршавања службених овлашћења додељених руковаоцу података;

(в) због јавног интереса у области јавног здравља у складу са чланом 9, став 2, тачка (ж) и (з), као и чланом 9, став 3;

(г) за потребе архивирања у јавном интересу, у сврхе научног или историјског истраживања или у статистичке сврхе у складу са чланом 89, став 1. ако би право из става 1. вероватно онемогућило или озбиљно угрозило остваривање циљева те обраде; или

(д) ради успостављања, остваривања или одбране правних захтева.

Члан 18. Право на ограничавање обраде

1. Лице на које се подаци односе има право да обезбеди ограничење обраде од стране руковаоца ако је испуњен један од следећих услова:

(а) лице на које се подаци односе оспорава тачност података о личности, у року који руковаоцу података омогућава да провери тачност података о личности;

(б) обрада је незаконита, а лице на које се подаци односе се противи брисању података о личности и уместо тога тражи ограничавање њихове употребе;

(в) руковаоцу података више нису потребни подаци о личности за потребе обраде, али их лице на које се подаци односе тражи успостављања, остваривања или одбране правних захтева;

(г) лице на које се подаци односе је уложило приговор на обраду у складу са чланом 21, став 1. и још није потврђено да ли легитимни разлози руковаоца преовлађују над разлозима лица на које се подаци односе.

2. Ако је обрада ограничена у складу са ставом 1, такви подаци о личности смеју да се обрађују само уз пристанак лица на које се подаци односе, изузев чувања, или за успостављање, остваривање или одбрану правних захтева или заштиту права другог физичког или правног лица или због важног јавног интереса Уније или државе чланице.

3. Лице на које се подаци односе које је добило ограничење обраде у складу са ставом 1. руковалац обавештава пре укидања ограничења обраде.

Члан 19. Обавеза обавештавања о исправци или брисању података о личности или ограничавању обраде

Руковалац обавештава сваког корисника којем су подаци о личности откривени о свакој исправци или брисању података о личности или ограничавању обраде извршеном у складу са чланом 16, чланом 17, став 1. и чланом 18, осим у случају да се испостави да је то немогуће или захтева несразмеран напор. Руковалац обавештава лице на које се подаци односе о тим корисницима ако лице на које се подаци односе то захтева.

Члан 20. Право на преносивост података

1. Лице на које се подаци односе има право да прими податке о личности који се односе на њега, а које је пружило руковаоцу података у структурираном, уобичајеном и машински читљивом формату и има право да преноси те податке другом руковаоцу података без ометања од стране руковаоца којем су подаци о личности пружени, ако:

(а) је обрада заснована на пристанку у складу са чланом 6, став 1, тачка (а) или чланом 9, став 2, тачка (а) или на уговору у складу са чланом 6, став 1, тачка (б); и

(б) се обрада врши аутоматски.

2. Приликом остваривања својих права на преносивост података у складу са ставом 1, лице на које се подаци односе има право на непосредни пренос од једног руковаоца до другог, ако је то технички изводљиво.

3. Остваривање права из става 1. овог члана не доводи у питање члан 17. То право се не примењује на обраду неопходну за извршење задатка који се обавља у јавном интересу или у оквиру извршавања службених овлашћења додељених руковаоцу података

4. Право из става 1. не сме негативно да утиче на права и слободе других.

Одељак 4. Право на приговор и доношење аутоматизованих појединачних одлука

Члан 21. Право на приговор

1. Лице на које се подаци односе има право да на основу разлога који се односе на његов конкретан положај у било ком тренутку уложи приговор на обраду података о личности који се односе на њега, у складу са чланом 6, став 1, тачка (д) или (ђ), укључујући профилисање засновано на тим одредбама. Руковалац не сме више да обрађује податке о личности, осим у случају да докаже да постоје уверљиви легитимни разлози за обраду који преовлађују над интересима, правима и слободама лица на које се подаци односе или ради успостављања, остваривања или одбране правних захтева.

2. Ако се подаци о личности обрађују за потребе директног маркетинга, лице на које се подаци односе има право да у било ком тренутку уложи приговор на обраду података о личности који се односе на њега за потребе таквог маркетинга, што укључује профилисање ако је повезано са таквим директним маркетингом.

3. Ако се лице на које се подаци односе уложи приговор на обраду за потребе директног маркетинга, подаци о личности више не смеју да се обрађују у такве сврхе.

4. Најкасније приликом прве комуникације са лицем на које се подаци односе, лицу на које се подаци однос се изричито скреће пажња на право из става 1. и 2. које мора да се прикаже јасно и одвојено од свих других информација.

5. У контексту коришћења услуга информационог друштва и не узимајући у обзир Директиву 2002/58/ЕЗ, лице на које се подаци односе може да оствари своје право на приговор аутоматским путем помоћу техничких спецификација.

6. Ако се подаци о личности обрађују у сврхе научног или историјског истраживања или у статистичке сврхе у складу са чланом 89, став 1, лице на које се подаци односе на основу разлога који се односе на његов конкретан положај има право да уложи приговор на обраду података о личности који се на њега односе, осим ако је обрада неопходна за извршење задатка који се обавља у јавном интересу.

Члан 22. Доношење аутоматизованих појединачних одлука, укључујући и профилисање

1. Лице на које се подаци односе има право да се на њега не примењује одлука заснована искључиво на аутоматској обради, укључујући и профилисање, која производи правне ефекте који се на њега односе или на сличан начин значајно утичу на њега.

2. Став 1. не примењује се ако је одлука:

(а) неопходна за закључивање или извршење уговора између лица на које се подаци односе и руковаоца;

(б) дозвољена правом Уније или правом државе чланице које се примењује на руковаоца и које такође прописује одговарајуће заштитне мере за права и слобода и легитимне интересе лица на које се подаци односе; или

(в) заснована на изричитом пристанку лица на које се подаци односе.

3. У случајевима из става 2, тач. (а) и (в), руковалац предузима одговарајуће мере за заштиту права и слобода и легитимних интереса лица на које се подаци односе, најмање права на људску интервенцију руковаоца, права изражавања сопственог става и права на оспоравање одлуке.

4. Одлуке из става 2. не смеју да буду засноване на посебним категоријама података о личности из члана 9, став 1, осим ако се примењује члан 9, став 2, тачка (а) или (е) и ако постоје одговарајуће мере за заштиту права и слобода и легитимних интереса лица на које се подаци односе.

Учешће је добровољно

Учешће у истраживањима је добровољно. Чланство у заједници Daedalus Online се заснива на директној сагласности. Слободни сте да се у сваком тренутку повучете, да тражите потпуно или делимично брисање информација.

Улазаком у Daedalus Online, сагласни сте да примате позиве е-поштом за учешће у нашим анкетама.

Зашто вам тражимо личне информације?

Да бисте се придружили нашој заједници, мораћете да попуните малу анкету. Овако прикупљамо личне информације заједно са другим релевантним информацијама за будућа истраживања. Тражимо адресу ваш е-поште да бисмо могли да пошаљемо позиве за учешће у анкетама. Информације, као што су име, адреса, пол, датум рођења нам помажу да одредимо за које анкете ћете бити позвани.

Обавештен сам да имам право да се противим обрада мојих личних података који се мени тиче и да захтевам брисање података. За остваривање ових права могу се упутити с онлине захтев на е-маил адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. са текстом ОДБИЈАМ ОБРАДА ПОДАТАКА. Такође имам право да се окренем правди.

Повлачење из заједнице

Ако желите да се повучете из Daedalus Online заједнице, пошаљите поруку на: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. са насловом „Одјавите ме“. Сачекајте 5 радних дана да потпуно уклонимо важе информације из базе података.

Сигурност података

Daedalus New Media Research је предузео све мере да информације чланова буду сачуване на сигурном серверу. Подаци се чувају на серверу заштићеног лозинком. Само овлашћена лица имају приступ овим информацијама. Само неколико запослених у компанији Daedalus New Media Research имају приступ овим информацијама.

Правно обавештење

Можда ћемо морати да изнесемо личне податке када се то захтева по закону.

Учешће деце у студијама

Daedalus New Media Research не сакупља податке деце испод 14 година, без сагласности родитеља или законског представника.

Ако сте родитељ или старатељ који је открио да дете или деца млађа од 14 је поднео његове или њене личне податке без вашег допуштења или пристанка, ми ћемо избрисати такве податке. Да бисте захтевали брисање података вашег детета, молимо пошаљите е-маил на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. са именом и / или е-маил адресом коју је малолетник употребио.